Ánh xạ đường dẫn trong Google Site mới

posted Aug 27, 2017, 6:28 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Aug 27, 2017, 6:29 PM ]
Là một tổ chức chuyên nghiệp, điều quan trọng là lưu trữ thông tin nội bộ và bên ngoài tại một URL dễ nhận biết. Tính năng này đã được hỗ trợ trong Google Sites cổ điển, và giờ đây đã khả dụng trong Google Sites mới.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/anhxaduongdantronggooglesitemoi