Các giới hạn về yêu cầu truy cập tập tin trong Team Drives

posted Sep 26, 2017, 6:44 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 26, 2017, 6:45 PM ]
Kể từ hôm nay, trong trường hợp người dùng được gửi liên kết đến tập tin trong Team Drive mà không có quyền truy cập, Google sẽ chỉ gửi thông báo Yêu cầu Truy cập đến người tạo tập tin hoặc một nhóm giới hạn gồm các cá nhân có liên quan tương tác với Team Drive. Google sẽ không gửi cho tất cả thành viên của Team Drive như trước đây.
https://docs.google.com/document/d/1GznTF9OjWSo0wQP1DiiycXIsgjp9Lf8ZAQeGaRLdeEg/edit?usp=sharing