Các phiên bản cũ của ứng dụng Google Drive, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày sẽ ngừng hoạt động vào ngày 3 tháng 4 năm 2017

posted Mar 21, 2017, 6:56 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 21, 2017, 6:57 PM ]
Quản trị viên lưu ý!

Một hoặc nhiều người dùng trong miền của quý vị đang sử dụng phiên bản của một hoặc nhiều ứng dụng Android hoặc iOS® sẽ không còn hoạt động kể từ ngày 3 tháng 4 năm 2017. Trong hầu hết các trường hợp, các phiên bản này lỗi thời và không bao gồm một số tính năng hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật đã được thêm vào các phiên bản gần đây.

https://docs.google.com/document/d/16_pfhBPZ54MmNC8Dnqhn5MwlwwFz1iMpzTHSk8KvRkk/edit?usp=sharing