Cài đặt bảng tính

posted Dec 22, 2016, 6:44 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:44 PM ]
Người dùng có thể thay đổi vị trí, múi giờ, phép tính của bảng tính và ngôn ngữ trong Google Sheets.

Khi thực hiện thay đổi thì thay đổi này sẽ được áp dụng cho toàn bộ bảng tính. Mọi người làm việc trên bảng tính sẽ thấy thay đổi, bất kể vị trí nào.

https://docs.google.com/document/d/1uPo1MH8YulKxj0CH_uuaVVNF_x7MTC3JGoR3R-8Azok/edit?usp=sharing