Cài đặt chia sẻ trên Drive

posted Dec 22, 2016, 5:59 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:00 PM ]
Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát việc người dùng chia sẻ tập tin Drive ra ngoài miền. Quản trị viên cũng có thể thiết lập các tùy chọn chia sẻ mặc định dành cho Docs, Sheets, Slides và My Maps mới mà người dùng tạo.
https://docs.google.com/document/d/1p-VUknRLnr1UZaz_iETFb3UGsCHeC8KOnoJLivK5PUQ/edit?usp=sharing