Cài đặt định tuyến gửi

posted Dec 29, 2017, 5:28 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 29, 2017, 5:29 PM ]
Cài đặt định tuyến hộp thư đi sẽ không được hỗ trợ, sẽ sớm được gỡ bỏ và được thay thế bởi các cài đặt định tuyến. Trong thời gian chuyển tiếp này, các cài đặt định tuyến thư đến vẫn còn hiển thị trong Admin Console, được dán nhãn với một thẻ màu đỏ "Đã tắt". Các cài đặt vẫn hoạt động nhưng quản trị viên không thể chỉnh sửa hoặc tạo ra những cài đặt mới.

Google khuyên người dùng chuyển đổi bất kỳ cài đặt định tuyến gửi càng sớm càng tốt bằng cách làm theo các bước dưới đây.

https://docs.google.com/document/d/1JMVHQN2oVhnh0FcjYZpFjssBVMccmZ9EkcEyJWd1WhU/edit?usp=sharing