Cải tiến kiểm tra và báo cáo Google Drive

posted Dec 22, 2016, 5:37 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:37 PM ]
Để giúp quản trị viên Google Apps theo dõi và phân tích nội dung Google Drive trong tổ chức, Google đã cung cấp bản ghi kiểm tra trong phần
Báo cáo (Reports) -> Kiểm tra (Audit) -> Drive trong giao diện điều khiển Admin console cũng như thông qua API Báo cáo.
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B6TaBxtNqZBMeVVBQ0w4SFM1VXM/view?usp=sharing