Cảnh báo phản hồi thư từ bên ngoài miền tổ chức/doanh nghiệp

posted Jun 23, 2017, 7:07 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 23, 2017, 7:07 PM ]
Cập nhật: Trong phiên bản trước của thông báo ra mắt này, tính năng bảo mật mới của Gmail được mô tả là tắt mặc định. Tính năng này hiện được bật mặc định, quản trị viên có thể tắt tính năng này trong Admin console. Thông báo này đã được cập nhật để phản ánh việc này.
https://docs.google.com/document/d/1WbbksgyLk6N920XF-xPANWn6P-W_B9BdMemwVs0OOwY/edit