Cập nhật Google Classroom mới

posted Mar 5, 2017, 10:20 PM by Admin G Suite Edu
Google Classroom được thiết kế dành cho tất cả mọi người làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hơn 20 triệu giáo viên và học viên sử dụng Google Classroom để cùng nhau dạy và học, riêng quản trị viên có thể giám sát cách thức và hiệu quả của công cụ được sử dụng trong lớp, còn các nhà phát triển xây dựng công nghệ giáo dục cho thế hệ tiếp theo.
https://docs.google.com/document/d/1eOiDu-soiHIGeDpymqt8V29Nvadmob032JUGGIXarYg/edit?usp=sharing