Cập nhật: phát hiện lạm dụng SMTP Relay trong Gmail

posted Dec 22, 2016, 6:02 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:02 PM ]
Những doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm máy chủ email không phải Gmail có thể sử dụng dịch vụ
SMTP Relay để định tuyến mail gửi đi thông qua Google.
https://docs.google.com/document/d/1ZRh3xXxLg1VYw6sIS5ouWRDJiq1naF3m3X2Yc2heMag/edit?usp=sharing