Cập nhật tài nguyên Google Calendar với API tài nguyên Lịch

posted Dec 21, 2017, 5:40 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 21, 2017, 5:44 PM ]
Gần đây Google đã giới thiệu trải nghiệm Google Calendar mới trên web, bao gồm khả năng thêm nhiều dữ liệu kết cấu chặt chẽ hơn liên quan đến cấu trúc và tài nguyên. Giờ đây, Google tạo điều kiện thuận lợi cho việc thêm và chỉnh sửa thông tin bằng các cập nhật cho API tài nguyên Lịch hiện có cũng như thêm hai API mới: Cấu trúc và Tính năng.
https://docs.google.com/document/d/1mqQeixl1PMNiiVfauRNRp11aP-IfdLkWTZOBGBr7ioo/edit?usp=sharing