Chỉnh sửa và định dạng dữ liệu trong Google Sheets trên Android

posted Dec 26, 2017, 5:05 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 26, 2017, 5:05 PM ]
Người dùng có thể thêm dữ liệu vào bảng tính và có thể chỉnh sửa, định dạng cho các cột và dữ liệu.

Chỉnh sửa dữ liệu trong một cột

Hoàn tác hoặc lặp lại hành động

Định dạng một hoặc nhiều ô hơn

https://docs.google.com/document/d/1BP8CbfTvT62I4l2ycJrK23HSdSAXjaDMdFQbzLUc5nM/edit?usp=sharing