Chỉnh sửa và định dạng dữ liệu trong Google Sheets trên iOS

posted Nov 30, 2017, 5:19 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 30, 2017, 5:19 PM ]
Người dùng có thể thêm dữ liệu vào bảng tính và có thể chỉnh sửa, định dạng cho các cột và dữ liệu.

Chỉnh sửa dữ liệu trong một cột

  1. Mở một trang tính trong ứng dụng Google Sheets.

  2. Trong bảng tính, hãy nhấp đúp vào ô cần chỉnh sửa.

  3. Nhập dữ liệu.

  4. Tùy chọn: Để định dạng văn bản, chạm và giữ văn bản, sau đó chọn một tùy chọn.

  5. Khi hoàn tất, chạm Done done.png.

https://docs.google.com/document/d/1NI_UGr4SEv_Co8tNqxE8zoM8jKyMfA9xFj8JY5mhWPA/edit?usp=sharing