Chín ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SSO tích hợp G Suite

posted Dec 10, 2017, 5:32 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 10, 2017, 5:33 PM ]
Với Đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập tất cả các ứng dụng đám mây dành cho doanh nghiệp, bao gồm
Admin console. Google hỗ trợ hai chuẩn SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML và có hơn 800 ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp trước trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba.
https://docs.google.com/document/d/1QXq7Fk4YhCnql7Si9gG6huh40GuscTzCU7RDsdSntjE/edit?usp=sharing