Chuyển các tập tin và thư mục Google Drive vào Team Drives

posted May 12, 2017, 6:25 PM by Admin G Suite Edu   [ updated May 12, 2017, 6:27 PM ]
Sau khi ra mắt Team Drives vào tháng 3, quản trị viên và người dùng có các tập tin hiện hữu cần phải di chuyển từ các vị trí của Google Drive truyền thống (ví dụ: My Drive) vào các không gian chia sẻ mới này. Với tư cách là quản trị viên G Suite, có ba cách có thể thực hiện việc này
https://docs.google.com/document/d/1AfqleEGWcJCmDR6keEvf7QsCzRc7ByAfAO-OyabZq2E/edit?usp=sharing