Công cụ quản lý sự kiện Google Calendar của nhân viên đã nghỉ việc

posted Oct 6, 2017, 6:15 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 6, 2017, 6:15 PM ]
Quản lý quyền sở hữu các sự kiện trên lịch của nhân viên đã nghỉ việc và đảm bảo rằng các tài nguyên lịch không ở tình trạng bận bởi các sự kiện cũ (của nhân viên đã nghỉ việc) là nhiệm vụ khá thách thức đối với quản trị viên. Khi một nhân viên rời khỏi một tổ chức, quản trị viên có thể xoá tài khoản hoặc tạm ngừng tài khoản đó trong một khoảng thời gian nhất định trước khi xóa.
https://docs.google.com/document/d/1GFqp-cKx6-TLZKrx0VTq0L4OtMmZXHFSdZxKSH4WWAk/edit?usp=sharing