Dễ dàng bật hoặc tắt ứng dụng trong Admin console

posted Dec 24, 2017, 5:13 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 24, 2017, 5:13 PM ]
Kiểm soát cài đặt cho tên miền và các
đơn vị tổ chức (OU) trong miền là một phần công việc quan trọng của một quản trị viên G Suite. Giờ đây, Google hỗ trợ quản trị viên kiểm soát việc cài đặt dễ dàng hơn với những thay đổi cho trang danh sách cài đặt ứng dụng trong Admin console.
https://docs.google.com/document/d/1dZUbm7mQMBPaSkTbRBGHo0GqjOT_2Z6dBsdS9R2qiR4/edit?usp=sharing