Dễ dàng tạo, xóa và luân phiên các chứng chỉ X.509 được sử dụng với ứng dụng SAML

posted Aug 10, 2017, 6:23 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Aug 10, 2017, 6:24 PM ]
SAML sử dụng chứng chỉ X.509 để đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của các thư được chia sẻ giữa Nhà cung cấp Nhận dạng (IdP) và Nhà cung cấp Dịch vụ (SP). Các chứng chỉ này được liên kết với các ứng dụng SAML khi cài đặt thông qua Admin console và có giới hạn thời gian là 5 năm. Khi chứng chỉ hết hạn, người dùng không thể đăng nhập vào ứng dụng được liên kết bằng cách sử dụng SAML dựa trên SSO.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/dedangtaoxoavaluanphiencacchungchix509duocsudungvoiungdungsaml