Định tuyến cấp miền

posted Nov 19, 2017, 5:21 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 19, 2017, 5:35 PM ]
Tính năng này không có sẵn trong các phiên bản  G Suite miễn phí.

Cài đặt định tuyến hộp thư đến sẽ không được hỗ trợ, sẽ sớm được gỡ bỏ và được thay thế bởi các cài đặt định tuyến. Trong thời gian chuyển tiếp này, các cài đặt định tuyến thư đến vẫn còn hiển thị trong Admin Console, được dán nhãn với một thẻ màu đỏ "Đã tắt". Các cài đặt vẫn hoạt động nhưng quản trị viên không thể chỉnh sửa hoặc tạo ra những cài đặt mới.

https://docs.google.com/document/d/1nI00cKjWz4Me4DCcde0Xk0q1hNsChKCmzU10ETviaSU/edit?usp=sharing