Giải quyết xung đột tài khoản với công cụ chuyển đổi dành cho người dùng không được quản lý

posted Mar 5, 2017, 10:52 PM by Admin G Suite Edu
Khi doanh nghiệp/tổ chức chuyển sang sử dụng G Suite, có thể trước đó có một số nhân viên thiết lập tài khoản Google cá nhân sử dụng tên miền của công ty. Với tính năng được trình làng hôm nay, Google tạo điều kiện dễ dàng hơn để xác định và chuyển đổi các tài khoản nhằm tránh xảy ra xung đột.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/giaiquyetxungdottaikhoanvoicongcuchuyendoidanhchonguoidungkhongduocquanly

Comments