Tạo nhiệm vụ nhóm trong Google Classroom

posted Dec 8, 2016, 8:26 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 8:27 PM ]
Khi tạo bài tập trong Google Classroom, chỉ cá nhân có sẵn mẫu template mới có thể làm bài tập. Tuy nhiên, người dùng có thể bắt đầu phương pháp làm bài tập nhóm mà không cần mẫu template.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeWNYWi1aRkpjeWs/view?usp=sharing