Giới thiệu Google Cloud Directory Sync v4.4.19

posted Dec 22, 2016, 6:03 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:03 PM ]
Tháng 09/2016, Google đã giới thiệu Google Cloud - danh mục sản phẩm, công nghệ và dịch vụ được thiết kế dành cho doanh nghiệp. Theo sau bản ra mắt này, Google đang thay đổi lại tên công cụ Google Apps Directory Sync nhằm phản ánh tốt hơn sự đa dạng các sản phẩm và dịch vụ được hỗ trợ.
https://docs.google.com/document/d/1Zx97COiqNOv6Kig9RF81ecdksmvFJW2SnYIg_cUJhz0/edit?usp=sharing