Kiểm soát người dùng Drive trong doanh nghiệp

posted Dec 22, 2016, 5:57 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:57 PM ]
Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát người dùng Google Drive trong doanh nghiệp bằng cách bật hoặc tắt Drive cho người dùng trong giao diện điều khiển
Admin console. Người dùng được bật Drive có thể lưu trữ và chia sẻ tập tin.
https://docs.google.com/document/d/1LyAsxygM9Q3dmrPSnaOMBnefaC0w0FzKNfXkE8VOEZM/edit?usp=sharing