Liên kết đến các dãy ô trong Google Sheets

posted Mar 5, 2017, 10:56 PM by Admin G Suite Edu
Bởi vì khó để điều hướng các trang tính lớn và phức tạp nên Google giới thiệu tính năng liên kết đến các dãy ô cụ thể trong Google Sheets trên web.

Với tính năng mới này, người dùng có thể tạo "mục lục" cho trang tính, hướng người khác đến nội dung cụ thể trong bảng tính và giữ lại liên kết với các ô khi nhập các trang tính từ các ứng dụng khác.

https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/google-apps-edu/ung-dung-google-apps-edu/lienketdencacdayotronggooglesheets/xemthem.png

Comments