MỚI: nhận xét về tập tin của Microsoft trong Google Drive

posted Feb 9, 2018, 5:13 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Feb 9, 2018, 5:14 PM ]
Google Drive giúp dễ dàng lưu trữ và chia sẻ tập trên nền tảng điện toán đám mây để người dùng có thể cộng tác an toàn với các nhóm và khách hàng khi đang di chuyển. Và Google hiểu rõ rằng các nhóm làm việc với rất nhiều thể loại tập tin và công cụ để hoàn thành công việc nên bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ cho phép người dùng nhận xét trực tiếp về các loại tập tin khác nhau bao gồm tập tin Microsoft Office, tập tin PDF và hình ảnh mà không cần chuyển đổi sang Docs, Sheets hoặc Slides.
https://docs.google.com/document/d/1omSBRtkFIitfTpBLprcWJB-k2EDb2Jcm5CgJZiD107E/edit?usp=sharing