Mời tất cả mọi người đến cộng đồng (Communities) cùng thời điểm

posted May 30, 2017, 6:05 PM by Admin G Suite Edu
Các cộng đồng (
Communities) là phương cách tuyệt vời để các nhóm người chia sẻ cùng một chủ đề. Nhưng khi tạo Cộng đồng (Communities) cho một nhóm, giống như một câu lạc bộ sách, hiệp hội phụ huynh-giáo viên hoặc nhóm làm việc, điều cuối cùng người dùng phải làm là mời từng thành viên .
https://docs.google.com/document/d/11gDVNFY_doc_Q0NNScVP-TZs1eAyBi-zoKaKKgu2Z0I/edit?usp=sharing

Comments