MỚI: Thêm số liệu và báo cáo API của Google+ vào Admin console

posted Jul 16, 2017, 6:18 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 16, 2017, 6:18 PM ]
Từ việc chia sẻ cập nhật với các nhóm để tạo thông tin liên lạc giữa các văn phòng/chi nhánh, nên giờ đây ngày càng có nhiều tổ chức đang áp dụng Google+ để biến đổi phương thức làm việc. Vào tháng 4 năm nay, Google đã thêm
tổng hợp hoạt động của người dùng Google+ vào Admmin console và Báo cáo API, cho phép quản trị viên theo dõi việc đăng ký, bài đăng và nhận xét của người dùng và hơn thế nữa.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/moithemsolieuvabaocaoapicuagooglevaoadminconsole