Năm lý do doanh nghiệp nên trải nghiệm Google Sheets

posted Feb 8, 2018, 5:23 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Feb 8, 2018, 5:23 PM ]
Nhập - xuất dữ liệu, email. Rồi lại nhập - xuất dữ liệu và email. Phải nói rằng phân tích dữ liệu là công việc hằng ngày. Nhưng dù có bao nhiêu công thức hay các bảng tổng hợp, chỉ có các kỹ năng bảng tính tuyệt vời mới hỗ trợ được người dùng trong trường hợp làm việc với nhiều phiên bản hoặc bộ dữ liệu cũ.

https://docs.google.com/document/d/1pa-h9MuUf83SjlouOJwRaERkdeQwxbb6-Omo-5bG8tU/edit?usp=sharing