Cài đặt tiện ích Share to Classroom trên Chrome

posted Nov 24, 2016, 7:54 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 11:16 PM ]
Học viên và giáo viên có thể sử dụng Share to Classroom trong phần tiện ích Chrome để chia sẻ nội dung web. Giáo viên có thể sử dụng để tạo và chia sẻ bài tập và thông báo.
https://docs.google.com/document/d/1gXkLYS90pVy-JG83u5dsgBpsXkQWCTqwWyVnB3KAIAE/edit?usp=sharing