Hỗ trợ in và xem trước sự kiện trong báo cáo kiểm tra Google Drive

posted Nov 24, 2016, 7:57 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 11:15 PM ]

Sau khi bổ sung tính năng hỗ trợ tải dữ liệu sự kiện trong báo cáo kiểm tra Google Drive, hôm nay Google đã thêm tính năng hỗ trợ in và xem trước các sự kiện.  

https://docs.google.com/document/d/1xba_hdrt5Asv0gbfHKk2yUe-gdtPedbN4usOWI-1WlA/edit?usp=sharing