Phát hành: Google API Lớp học

posted Dec 11, 2016, 8:12 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 11, 2016, 8:12 PM ]
Như đã biết, Google đã phát hành
Classroom API để cho phép quản trị viên và giáo viên quản lý lớp học theo chương trình. Hôm nay, Google sẽ kết thúc chế độ xem trước dành cho nhà phát triển và người dùng Apps for Education có thể cho phép các ứng dụng bên thứ ba truy cập vào dữ liệu Lớp học của họ
https://docs.google.com/document/d/1ztyj623FgZAfdX6CRn2hNU8U0XXsjtP3HFRgTVYUCMc/edit?usp=sharing