Phương thức cộng tác mới trong Classroom

posted Dec 11, 2016, 7:10 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 11, 2016, 7:10 PM ]
Google Classroom giúp giáo viên tiết kiệm thời gian vào công việc giấy tờ và dành nhiều thời gian hơn với sinh viên của họ. Bắt đầu từ hôm nay, giáo viên có thể làm việc và cộng tác trong cùng lớp học Classroom duy nhất. Ngoại trừ việc xóa các lớp học hoàn toàn, giáo viên được mời tham gia có thể thực hiện tất cả các chức năng giống như giáo viên tạo ra lớp học
https://docs.google.com/document/d/1GoPpMHw7g8Cy4Avf9QHIDk0xjEisWDzOikSqOdHB_90/edit?usp=sharing