Quản lý các thiết bị Android Wear 2.0 với Google Mobile Management

posted Sep 7, 2017, 6:03 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 7, 2017, 6:03 PM ]
Khi phát hành Android Wear 2.0, cùng nhiều thử nghiệm nhiều nền tảng cho việc thông báo trên đồng hồ, Google đã phát hành phần mở rộng của điện thoại. Với Android Wear 2.0, người dùng có thể viết email, quản lý cuộc hẹn trên lịch, trò chuyện với đồng nghiệp, thực hiện cuộc gọi và hơn thế nữa.
https://docs.google.com/document/d/1-_5f-gGKDWo1MhLTMIsvl7x8f0-X04s4riasRwG9lRI/edit?usp=sharing