Quản lý email hiệu quả với các cài đặt định tuyến thống nhất trong giao diện điều khiển quản trị

posted Mar 5, 2017, 10:47 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 5, 2017, 10:48 PM ]
Khách hàng G Suite sử dụng Gmail vì dễ sử dụng và đáng tin cậy và bởi vì có thể tùy chỉnh các cài đặt định tuyến doanh nghiệp cụ thể trong Admin Console. Tuy nhiên, Google mở rộng các tính năng này để đáp ứng nhiều trường hợp sử dụng hơn, việc hiển thị các cài đặt này rất trực quan và chặt chẽ, từ đó việc quản lý các cài đặt định tuyến sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.
https://docs.google.com/document/d/10yDnbo3RHDWfAkt2whtAeSLUwodZUu6UL2ie3afx_7w/edit?usp=sharing