Quản lý quyền truy cập thời điểm chạy ứng dụng trên thiết bị Android

posted Feb 11, 2018, 5:10 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Feb 11, 2018, 5:10 PM ]
Google biết rằng để bảo vệ tốt nhất doanh nghiệp/tổ chức và phục vụ tốt hơn cho người dùng, quản trị viên cần phải kiểm soát nhiều hơn đối với các ứng dụng đang chạy trên các thiết bị di động. Với lần ra mắt này, Google đã tạo điều kiện cho quản trị viên G Suite có thể quản lý các quyền truy cập mà các ứng dụng Android yêu cầu trong thời gian chạy, ngược lại với thời gian cài đặt (còn được gọi là "quyền truy cập thời điểm chạy")
https://docs.google.com/document/d/1ZvQ9bhUUVAMHTF-aRmTft2C1zllx1pT2zZq7YIZe3o8/edit?usp=sharing