Quản lý quyền truy cập ứng dụng bên thứ ba với kiểm soát bảo mật mới

posted Jul 13, 2017, 6:12 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 13, 2017, 6:13 PM ]
Bảo vệ tài sản và dữ liệu nhạy cảm là một thách thức luôn hiện hữu đối với doanh nghiệp/tổ chức. G Suite giúp bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức bằng nhiều cách: ngăn cản những kẻ tấn công với
phát hiện lừa đảo thông qua máy học, yêu cầu xác thực mạnh mẽ với việc thực thi chính sách bảo mật và ngăn chặn rò rỉ dữ liệu thông qua các công cụ như DLP.
https://docs.google.com/document/d/1Lefvy9P6fh2S8GZlnhsWUBBk40gFbrfBGW1KXN_2UXE/edit?usp=sharing