Quan trọng: Giới thiệu G Suite, trước đây là Google Apps

posted Dec 22, 2016, 5:40 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:40 PM ]
Kính gửi các khách hàng Google Apps!
Google đã tạo ra Google Apps nhằm giúp mọi người ở khắp nơi cùng nhau làm việc và đổi mới, để tổ chức của quý vị có thể phát triển nhanh hơn và đạt được nhiều hơn. Hôm nay, Google giới thiệu tên mới phản ánh tốt hơn sứ mệnh này đó là: G Suite
https://docs.google.com/document/d/1hi1N1hB5vZKfhnuZdwhRFewlG6KdFnqm4hK7Wh35a5A/edit?usp=sharing