Sao chép thông tin cuộc họp Hangouts Meet qua các sự kiện Google Calendar

posted Dec 3, 2017, 7:29 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 3, 2017, 7:30 PM ]
Có nhiều lý do người dùng muốn lên lịch cho nhiều sự kiện Calendar kết hợp với chi tiết cuộc họp Hangouts Meet. Ví dụ:
Cài đặt các sự kiện riêng biệt cho cuộc phỏng vấn để bảo vệ sự riêng tư của người phỏng vấn.
Tạo các sự kiện riêng biệt, chẳng hạn như một sư kiện dùng để đặt phòng, một sự kiện dùng để mời diễn giả, một sự kiện dùng để mời khách tham dự.
Quay trở lại cuộc họp khác mà không cần thoát ra hay kết nối trở lại trong vòng nửa tiếng.
https://docs.google.com/document/d/1ThwXAU_h_SPX5jDGEmQU_1y-A-zhp7bKzgyc1DULqSw/edit?usp=sharing