S/MIME hỗ trợ kiểm soát nâng cao cho Chứng chỉ gốc đáng tin cậy

posted Oct 5, 2017, 6:43 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 5, 2017, 6:44 PM ]
Giải pháp S/MIME được lưu trữ cho Gmail hiện yêu cầu chứng chỉ phải xuất phát từ các Cơ quan Chứng chỉ gốc đáng tin cậy nhất (Certificate Authorities (CAs)- CAs) và đáp ứng một số nguyên tắc cụ thể; tuy nhiên, yêu cầu phổ biến từ khách hàng doanh nghiệp là cho phép tải lên, từ
Admin console, các chứng chỉ gốc bổ sung mà doanh nghiệp muốn S/MIME được lưu trữ cho Gmail tin tưởng.
https://docs.google.com/document/d/1QUmKpxid_mLcTEidmBR5Zfd7RhSBESEI3VxYHYO-2Nk/edit?usp=sharing