Sử dụng đường dẫn tắt để tạo tập tin mới

posted Feb 13, 2018, 4:12 PM by Admin G Suite Edu
Mô tả

Liên tục tạo tập tin mới trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu? Hãy bỏ qua nhiều nhấp chuột (vì quá nhiều bước thao tác) và sử dụng một đường dẫn tắt để thay thế.

https://docs.google.com/document/d/1xrAQHmpMkA4pUwoiemi7W6d4dvQrN37W1Ylc5kU3nB8/edit?usp=sharing