Team Drives giúp nhân viên mới hội nhập trở nên dễ dàng hơn.

posted Jun 12, 2017, 6:29 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 12, 2017, 6:30 PM ]
Team Drives giúp nhân viên mới hội nhập trở nên dễ dàng hơn.
Khi có nhóm thành viên mới, có thể mất hàng tuần và đôi khi là vài tháng mới có thể  giúp những nhân viên được tuyển mới làm việc năng suất và hiệu quả. Điều này một phần nguyên nhân là do việc hạn chế truy cập các tài liệu đào tạo và thông tin dự án. Với Team Drives, các thành viên mới vào có thể truy cập ngay vào các tài liệu phù hợp, do đó thời gian sẽ được giảm đi đáng kể và họ có thể đi bắt tay ngay vào công việc.
https://docs.google.com/document/d/1u5PmNeO1cyQHqSGL3RfTRYjC8GbWRrFIU3sx0JTt0jQ/edit?usp=sharing