Thay đổi sắp tới: Quản trị viên có quyền kiểm soát Tiểu sử và thay đổi cài đặt Danh sách liên hệ

posted Jun 23, 2017, 7:09 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 23, 2017, 7:10 PM ]
Vào ngày 26/6/2017, Google sẽ ra mắt một số thay đổi để quản lý hồ sơ người dùng dưới sự kiểm soát trực tiếp của quản trị viên G Suite, bắt đầu với các trường Tên, Ảnh, Giới tính và Ngày sinh. Trong khi người dùng cuối trước đây chỉ có thể chỉnh sửa các trường này nếu đã nâng cấp lên Google+, các điều khiển mới này sẽ cho phép các quản trị viên quyết định các trường tiểu sử có thể hoặc không thể chỉnh sửa được bởi người dùng cuối, không phụ thuộc vào trạng thái Google+.
https://docs.google.com/document/d/1vMrikDxlG47GuVDZdc1WnMi4QeAb8ZEFX3h2FeRO6jU/edit