Thêm đơn vị tổ chức

posted Dec 22, 2016, 6:05 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:06 PM ]
Để áp dụng các cài đặt khác nhau cho nhóm người dùng hoặc các thiết bị Chrome, quản trị viên có thể tạo đơn vị tổ chức, sau đó chỉ cần áp dụng các cài đặt riêng cho nhóm.
https://docs.google.com/document/d/1ChGUjJD3M53zCfsC9niUil__e39n1WNcHevmhDEvRXk/edit?usp=sharing