Thêm mười ứng dụng của bên thứ ba vào danh mục ứng dụng SSO tích hợp G Suite

posted Oct 3, 2017, 7:19 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 3, 2017, 7:20 PM ]
Đăng nhập một lần (SSO) cho phép người dùng truy cập các ứng dụng dựa trên nền tảng đám mây dành cho doanh nghiệp, bao gồm việc quản trị viên đăng nhập vào Admin console, bằng cách đăng nhập một lần cho tất cả các dịch vụ. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn Enterprise SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML. Có hơn 800 ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp sẵn trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba, và Google vẫn đang tiếp tục bổ sung thêm.
https://docs.google.com/document/d/1lZSpxmU4ITA5RwG81w8edAEfJTE0k2SaVSz12nsXcJs/edit?usp=sharing