Thêm nhiều cải tiến về trình đơn trong Google Docs và Slides

posted Jan 26, 2018, 5:23 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 26, 2018, 5:23 PM ]
Dựa trên dữ liệu sử dụng và phản hồi của người dùng, Google đang thực hiện một số thay đổi đối với trình đơn và thanh công cụ trong Google
DocsSlides trên web. Vẫn tương tự như một số thay đổi trước đó mà Google đã thực hiện và sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy một số mục nhất định
https://docs.google.com/document/d/1NzSzBsDBr8bk7q4JIYSiJKB8Yy_oq2_-lir4Z7Z2AiI/edit?usp=sharing