Tìm kiếm các tập tin trên Google Drive dễ dàng hơn với điện thoại Android

posted Mar 16, 2017, 9:33 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 16, 2017, 9:34 PM ]
Thật dễ dàng để tìm các tập tin trên Google Drive bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào cần dùng cho công việc. Trong lần ra mắt này, các file và thư mục Drive sẽ được lập chỉ mục thông qua
 Firebase App Indexing và xuất hiện kết quả khi người dùng tìm kiếm trong các ứng dụng của Google trên điện thoại Android.
https://docs.google.com/document/d/10ZyIS2lBLOZfhnFo_ELh_sY8mFcBFhnwHVW0nXNg1Dc/edit