Tính năng mới trong Google Vault: Hỗ trợ đầy đủ cho Drive, Team Drives và Groups

posted Apr 16, 2017, 6:14 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 16, 2017, 6:14 PM ]
Tính năng mới: Google Vault giúp tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng được các nhu cầu pháp lý bằng cách cho phép quản lý dữ liệu G Suite của nhân viên và tuân thủ eDiscovery. Với lần khởi chạy này, chúng tôi đã thêm các tính năng mới, quan trọng trong Vault, bao gồm hỗ trợ đầy đủ cho Drive, hỗ trợ Team Drives và Google Groups.
https://docs.google.com/document/d/1pGKwQp8zCI313YYx07pdguAC5msESsi6M31PeeGDR7I/edit