Tự động cấp phép các ứng dụng Asana, Dialpad, Freshdesk, Lucidchart, RingCentral và Smartsheet

posted Jun 30, 2017, 2:58 AM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 30, 2017, 2:58 AM ]
Khi bật tự động cấp phép cho ứng dụng của bên thứ ba, bất kỳ người dùng nào đã được tạo, được chỉnh sửa hoặc bị xoá trong G Suite cũng được tự động thêm, được chỉnh sửa hoặc bị xóa trong ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến với các quản trị viên, vì nó loại bỏ chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng SaaS của bên thứ ba.
https://docs.google.com/document/d/1YSfn9QkY81U-0KodotZ6IDGkyy2TDm-hO8ZYNEz-Jdo/edit?usp=sharing