Xem trạng thái của thư Gmail sau khi được gửi

posted Sep 24, 2017, 6:44 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 24, 2017, 6:48 PM ]
Sử dụng tính năng
Tìm kiếm nhật ký Email trong Admin console có thể theo dõi việc gửi và nhận thư bởi người dùng trong miền. Cho đến bây giờ, các quản trị viên phải liên hệ trực tiếp với người dùng hoặc tìm kiếm các hộp thư của họ để xem trạng thái của thư sau khi đã được gửi đi.
https://docs.google.com/document/d/1_TSYa_mbascDnntvXKXqAS2LwqLrNrJ24MahlWeHucg/edit?usp=sharing