Xuất bản trang web cho đối tượng cụ thể trong Google Sites mới

posted Feb 4, 2018, 5:19 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Feb 4, 2018, 5:19 PM ]
Có một số trang web không phải dành cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao Google giúp người dùng xác định chính xác ai có thể xem nội dung trong Google Sites mới.Để xuất bản trang web cho một đối tượng cụ thể, hãy chọn biểu tượng "Chia sẻ" (“Share with others”) và thay đổi cài đặt xuất bản thành "Người cụ thể có thể xem khi xuất bản" (“Specific people can view when published”).
https://docs.google.com/document/d/1vcLNc6VCK3csLmcrqAU2wPwta3Fq7xS1AQN-vvUU8IY/edit?usp=sharing